18/02/2016

കൈലാസത്തിലെ സൂര്യോദയം. Sunrise in Kailas

കൈലാസത്തിലെ സൂര്യോദയം... അപൂര്‍വചിത്രമാണിത്. 
ഏകദേശം 3.45-4.00 മണി നേരത്തെ ചിത്രം.

No comments: